ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه)- تماس با دبیرخانه
تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دبیرخانه همایش:

خیابان امیرمازندرانی- چهارراه وصال شیرازی

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

تلفن: ۳۳۳۶۷۳۴۲و ۳۳۳۷۹۰۴۶-۰۱۱

۳۳۳۶۷۵۵۱

نمابر: ۳۳۳۶۸۹۱۵-۰۱۱

آدرس پست اینترنتی:

nmhp@mazums.ac.ir

آدرس وب سایت:

www.nmhp.mazums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه):
http://nmhp.mazums.ac.ir/find.php?item=1.77.20.fa
برگشت به اصل مطلب