ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه)- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف کلی:

آشنایی جامع با حیطه های مختلف مراقبت مبتنی بر جامعه با تاکید بر نقش مراقبین رسمی و غیر رسمی.

نشانی مطلب در وبگاه ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه):
http://nmhp.mazums.ac.ir/find.php?item=1.51.13.fa
برگشت به اصل مطلب